آدمهایی که از خودشان دیدگاهی ندارند و مدام نظراتشان را تغییر می دهند

نمی توانند محبوب باشند.

برای اینکه اطرافیانتان بتوانند روی شما حساب کرده و شما را دوست داشته باشند،

روشی را در زندگی انتخاب کنید که فقط مربوط به شخص خودتان باشد و از روی نظر دیگران

تقلید نشده باشد. برای محبوب بودن اصلا لازم نیست یه چیزی تظاهر کنید که نیستید

و تنها ژست یک شخص روشنفکر  یا متفاوت را یه خود بگیرید. آدم های زیبا خودشان

را با همه‌ ضعف های شان پذیرفته اند و از بروز نقص ها و اشتباهات شان هیچ ترسی

ندارند.خودتان باشید؛این کلید زیبا بودن است.

کلید زیبا بودن