قبل تر کلی کار انجام میدادم تا بتونم همسرمو خوشحال کنم؛ ولی واکنش دلخواهمو

نمیدیدم.. سرد میشدم!!! ولی سعی میکردم شیوه امو عوض کنم.. فکر میکردم شاید واقعا

کارهام ارزشی ندارن و خیلی شگفت نیستن که اون هم عکس العملی نداشته..

ولی بعدتر متوجه شدم که همسرم این رفتار منو اینطور تصور میکرد که من بخاطر

خواسته و علاقه ی خودم دارم انجامش میدم..!!!صرفا دارم حس علاقه ی خودمو ارضا میکنم

و از این کار خیلی لذت میبرم..

این درحالی بود که من هیچ لذتی نمی بردم و فقط برای خوشحال

کردن همسرم بود که انجام میدادم.. این رفتار برای اون عادت شده بود و به چشم نمی اومد..

نذارید محبتاتون بصورت وظیفه دربیاد که خوبیش از چشم بیفته و یه تشکر خشک و خالی

هم ازتون نشه..یه چیزو تو عمرم خوب فهمیدم..

اینکه وفتی کاریو توش مهارت دارید و بخوبی میتونید انجامش بدید

هیچوقت رایگان انجام ندید...

اون کار هرچی که میخواد باشه اون شخص درخواست کننده هرکی که میخواد

باشه!!! تفاوتی نداره.. مهم ارج و قربی هست که باید با این رفتار حفظش کنید.

(به هیچ وجه رایگان رو در مقابل پول در نظر نگیرید... رایگان رو در مقابل اجر و تشکر و دونستن

قدر و مهارتتون بدونید.) این کار کمترین مزیتی که داره اینکه کسی تواناییتون رو نادیده نمیگیره

و وظیفه تلقیش نمیکنه.. و برای درخواست از شما به وقتی که براش میذارید احترام قائل میشه.