دوای دردهای دوران پریود همسرتان نوازش و عشق ورزی شماست

آغوش شما بهترین مسکن است با آغوش و نوازش شما،

خانمها هیچوقت بی حوصله و پرخاشگر نمیشوند.