ازدواج را نباید سرسری گرفت بلکه باید با مطالعه و براساس معیارهای حقیقی همسر را انتخاب کرد.

قبل ازدواج حتماً با یک متخصص یا یک مشاور خِبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات

امروزی مشاوره کنید.

 این که می گویند «به هم عادت می کنید»، «علاقه بعداً پیدا می شود» در همه جا صحیح نیست.

زمانی علاقه «بعداً» پیدا می شود که پایه و اساس ازدواج بر معیارهای عقلانی استوار شده باشد.

با عنوان های «دعواهای پدر و مادرم مرا خسته کرده بود!»، «در تنگنای مالی بودم»،

«همه دوستانم ازدواج کرده اند» و ... تن به ازدواج تحمیلی و ناخواسته ندهید.

اگر از دعواهای والدینتان خسته شده اید دنبال فکر و چاره اساسی باشید،

برای فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نکنید که ممکن است شما هم به همین

مصیبت دچار شوید! براساس نیازهای اقتصادی ازدواج نکنید اگر مهر و محبت که پایه و

اساس یک زندگی مشترک است وجود نداشته باشد همه چیز براساس تصادف و شانس

پیش می رود، شاید تصادفاً خوب پیش رود و شاید هم برعکس؛ و به علت این که

دوستانتان ازدواج کرده اند تن به ازدواج ناخواسته ندهید.

نباید بدون جهت اعتماد به نفستان را از دست دهید و نگران شوید

که مبادا کسی به سراغتان نیاید.