http://www.beytoote.com/images/stories/wedlock/za4-2022.jpg

زن به وفا و مرد به تحسین نیاز دارد

زن را باید درک کرد و  مرد را باید پذیرفت

احترام به زن و قدر دانی از مرد فراموش نشود

به زن اطمینان خاطر دهید و مرد را تشویق کنید

زن را باید تایید کرد و مرد باید مورد پسند قرار گیرد


محبت: فراموش نکنید که همسر تا پایان حیات آرزومند محبت و نوازش است.

تا می توانید به همسرتان محبت کنید.