دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس

کس به امید وفا ترک دل و دین نکند

که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس