یک عذر خواهی واقعی 3 بخش دارد:

متاسفم!

تقصیر من نبود!

برای جبرانش چه کاری میتوانم انجام دهم؟