هرگز هیچ روز زندگی ات را سرزنش نکن

روز خوب به تو شادی می دهد

روز بد به تو تجربه،

و بدترین روز به تو درس می دهد

فصل ها برای درختان هر سال تکرار می شود..

اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست..

تولد کودکی جوانی و پیری  و دیگر هیچ..

تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف..

آن چه ویرانمان میکند روزگار نیست

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است..