اسلام مرد را قوام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به زن است نه جسارت به مرد

نه نادیده گرفتن حق زن است نه نادیده گرفتن حق مرد؛ بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.

ترازوی آنها اتفاقا با هم برابر است یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط

زندگی را در یک کفه می گذاریم، و این جنس مدیریت و کارکرد و محل اعتماد و اتکا بودن

و تکیه گاه بودن برای زن را هم در کفه دیگر ترازو می گذاریم، این دو کفه با هم برابر می شود.

نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن..