خوشبختی عبارت است از ارامش احساس سعادت و احساس امنیت. جشن و اسراف و

زیاده روی کسی را خوشبخت نمی کند . مهریه و جهیزیه هم کسی را خوشبخت نمی کند.

پای بندی به روش شرع است که انسان را خوشبخت می کند..