دختر بچه ی سه ساله  ای که مقابل اشک ها و گریه هایش به او سر پدر دادند نه نوازش!!!

دختر بچه ی سه ساله  ای که مقابل اشک ها و گریه هایش به او سر پدر دادند نه آب!!!

دختر بچه ی سه ساله  ای که مقابل اشک ها و گریه هایش به او سر پدر دادند نه آغوش و امنیت!!!

پروردگارا انتقام همه ی ما شیعیان را از یزید و یزیدیان بگیر و نسل آنها را منقرض بفرما

آمین