دوست خوب من!!!


هیچوقت اجازه نده


اونایی که نمیتونن


زیبایی های زندگیت رو ببینن؛


تو رو کور کنن!