می دونید در گاوبازی جایزه اول به کی تعلق میگیره؟

به کسی که نسبت به حمله گاو، بهترین جاخالی ها رو داده نه به اون کسی که با گاو

درگیر شده!!

در زندگی هم وقتی گاوی به سمتت میاد حتما کنار بکش!!

دررگیری با گاوهای زندگی بی فایدست...