خیلی از زنها هستند که شوهر خودشان را بهشتی می کنند. خیلی از مرد ها هستند

که همسر خود را حقیقتا سعادتمند می کنند. در موارد عکس این هم هست. ممکن است

مردهای خوبی باشند،زنهایشان آنها را اهل جهنم کنند و زنهای خوبی باشند که مردهایشان

آنها را اهل جهنم کنند. اگر چنانچه زن و مرد هر دو توجه داشته باشند، با توصیه های خوب

همکاری های خوب با مطرح کردن دین و اخلاق در محیط خانه- آن هم بیشتر از مطرح کردن

زبانی، مطرح کردن عملی- اینطور یکدیگر را کمک می کنند. آن وقت زندگی کامل و حقیقتا وافی

و شافی خواهد شد. انسان با راهنمایی و دلسوزی و تذکر بجا با مانع شدن از زیاده رویها

و بعضی از کج رفتاریهای همسرش می تواند او را اهل بهشت کند. البته عکس آن هم هست.

با افزون طلبیها، با توقعات و روشهای غلطی که وجود دارد، می تواند همسر خود را جهنمی کند.