سه چیز زن را ملکه خویش میکند:

1 وقتی لباس عروسی برای عشقش بپوشد.

2وقتی برای اولین بار مادر شود

3وقتی از لحاظ مالی مستقل باشد


سه چیز زن را به گریه می اندازد:

1 حرفی که احساسش را جریحه دار کند

2 از دست دادن کسی را که دوست دارد

3 مرور خاطرات خوبی که از دست داده


سه چیز که زن به آنها محتاج است:

1آغوش گرم و با محبت

2 تایید شدن؛ که انگیزه اش را هم بالا  می برد

3 زمان برای رسیدگی به ظاهرش


سه چیز زن را می کشد:

1 تعریف و تمجید همسرش از زنی دیگر

2  مبهم بودن آینده اش

3از دست دادن پدر و مادر و فرزندش..


سه چیز که زن به آنها افتخار میکند: 1 زیبائیش 2 اصل و نسبش 3 نجابتش


سه چیز که زن را واردار میکند از زندگی شخصی برود: 1

خیانت به او

2 عیب جویی از او

3 عدم احساس امنیت


سه چیز راز یک زن را فاش میکند:1 نگاهش 2 نگاهش 3 نگاهش


زن گران بهاترین اعجاز خداوند است.. برای داشتنش باید وضوی باران گرفت...