برای کشتن یک زن

نیازی نیست

فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی

یا به او خیانت کنی

برای کشتن یک زن کافی ست

وقتی برای تو پیرهن گل گلی اش را می پوشد

فراموش کنی بگویی :

" چه زیبا شده ای بانو ... ! "

چه زیبا شده ای بانو


آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد

و کمی از قلبش می ریزد

و اگر فقط چندبار دیگر

به همین راحتی از نگاه تو بیفتد

تمام او می شکند

و یک روز صبح زنی را میبینی

که روحش به مقصد جهنم تنهایی

خانه ی تو را ترک کرده

اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست

و تو محکومی

با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری


برای زیبایی بخشیدن به هر صبح هر روز دنیا و نجاتش

ستایش کردن تمام جان یک زن را یاد بگیریم