1.چروک لباس

2.آدامس جویدن

3.آرایش غلیظ

4.کفش های کهنه

5.حالت بد بدن

6.عطر زیاد

7.عدم تماسچشمی

8.هندزفری

9.توجه بیش از حد به ظاهر خود

10.شل دست دادن


           http://fapatogh.com/wp-content/uploads/2013/05/Waiting-SMS-1.jpg