زمانیکه همسرتان ازدست شما ناراحت است شک نکنید میپندارد شمادوستش ندارید


 سوخت یک زن همیشه عشق است


هرزمان به وی عشق ومحبت دادید همواره سرحال شادوپر انرژی می باشد