زن: 1- بی توجهی شوهر 2- تمسخر احساساتش 3- تندخویی شوهر

4- ساکت و عبوس بودن شوهر 5- اوامر متعدد و مکرر 6- توجه شوهر به نامحرم


http://www.alodoctor.ir/Uploads/Article/Picture/UserFiles/article-1303385-0ACEC481000005DC-301_468x468.jpg


مرد: 1- بی توجهی زن به نظافت و آراستگی خود 2- تحقیر شوهر 3- ناسزاگویی

4- ساکت و عبوس بودن زن 5- جلب توجه مردان نامحرم به پوشش و کلام