چرا به همسر چشم بگم؟ مگه من برده ام؟یکی از این درها رو انتخاب کن و شخصیتتو بشناسشناخت زن و مرد 4